Generelle vilkår for Partner1 Bemanning AS

 1. ANSETTELSE OG ARBEIDSFORHOLD
  Partner1 Bemanning er ansvarlig arbeidsgiver for korttidspersonalet (vikaren) og svarer for lønn og samtlige sosiale kostnader for medarbeideren. Partner1 Bemanning leier ut medarbeidere til sine oppdragsgivere.
  Partner1 Bemanning sine medarbeidere skal følge oppdragsgivers reglement og arbeidsinstrukser.
  Oppdragsgiveren er ansvarlig for at arbeidsforholdene er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

  Vikaren følger arbeidsreglement m.v. for oppdragsgiverens virksomhet og arbeider i henhold til oppdragsgiverens instrukser og kontroll. Partner1 Bemanning er derfor ikke ansvarlig for feil eller forsømmelser som skyldes vikarene, og har altså intet ansvar for eventuelle krav som oppdragsgiver eller tredjemann måtte fremsette og som har forbindelse med oppdraget.

 2. REKLAMASJON
  Eventuell reklamasjon på det arbeid vikaren utfører, må skje uten ugrunnet opphold.

 3. PRISBEREGNING
  I timeprisen er innkalkulert lønn til vikaren med alle sosiale omkostninger (feriepenger, sykelønn, arbeidsgiveravgift, m.v.). Partner1 Bemanning AS sørger for at skattetrekk, trygdetrekk og andre pliktige trekk blir foretatt.

 4. REISEGODTGJØRELSE
  Reisetid og reiseutgifter belastes kun ved spesielle tilfelle, og etter forhåndsavtale med Partner1 Bemanning.

 5. OVERTID
  Overtid belastes etter vanlige regler med 50 og 100% ved arbeid ut over 37,5 timer pr. uke eller 9 timer pr. dag. Tillegget er på 50% på hverdager før kl. 21 og 100% etter kl. 21, i helger og på helligdager. Ved oppdrag utover 6 måneder må vi ta forbehold om justeringer av timeprisen ved evt. lønnstillegg.

 6. BETALINGSVILKÅR
  Våre kunder faktureres hver 14. dag dersom ikke annet er avtalt. Betalingsbetingelser: Netto kontant innen 15 dager. Etter forfall beregnes 1% pr. måned.

 7. ANSVAR
  På grunn av at Partner1 Bemanning sine medarbeidere følger den enkelte oppdragsgivers reglement og arbeider under hans instruks og kontroll, er Partner1 Bemanning ikke ansvarlig for feil og forsømmelser fra medarbeiderens side. Partner1 Bemanning sine medarbeidere skal ikke uten Partner1 Bemanning sitt samtykke arbeide med eller ha ansvar for penger eller verdipapirer. Nøkler til våre ansatte utleveres på oppdragsgivers ansvar.

 8. ENDRINGER
  Oppdragsgiver kan ikke tilby Partner1 Bemanning sine medarbeidere noen form for ansettelse i avtalt utleieperiode.
  Oppdrag som er påbegynt med innleie fra Partner1 Bemanning skal fullføres i Partner1 Bemannings regi, og kan ikke overføres til annen part i oppdragsperioden.

 9. TAUSHETSPLIKT
  Våre medarbeidere har taushetsplikt om våre oppdragsgiveres forretnings- og driftsforhold.

 10. FORSIKRINGER
  Vikarer fra Partner1 Bemanning er yrkesskadeforsikret i henhold til norsk lov.